Udruženje je registrovano 2002. pod nazivom „Omladinski centar“ Laktaši na inicijativu grupe mladih sa teritorije opštine Laktaši. Iste godine dobijamo od Opštine prostorije od 110 kvadratnih metara i osnovnu finansijsku podršku za režijske troškove. Od samog osnivanja, angažujući kreativne stručnjake sa iskustvom u radu sa mladima realizujemo programe neformalne edukacije i kreativnog i rekreativnog karaktera namijenjene što kvalitetnijem sprovođenju slobodnog vremena djece i mladih, istraživačkom radu na prostoru opštine Laktaši, te učestvujemo u radu neformalnih grupa i omladinskih tijela Opštine Laktaši.

U 2009. godini poseban značaj za razvoj Udruženja je imalo uključivanje organizacije u implementaciju opštinskog projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BIH“ koji je finansijski podržan od strane UNICEF¬a. Tokom implementacije projekta organizacija je ojačana na više nivoa, ojačani su ljudski i materijalni resursi.
Zbog implementacije sve većeg broja projekata čija su ciljna grupa djeca od 3 do 15 godina, kao i zbog aktivnog rada pri implementaciji projekta “Integrisani centar za rani rast i razvoj” Laktaši, Skupština Omladinskog centra je dana, 17. avgusta 2011. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, kao i izmjeni samog naziva udruženja iz „Omladinski centar“ Laktaši u „CENTAR ZA DJECU, MLADE I PORODICU“ LAKTAŠI, kako bi omogućili što kvalitetniju dalju implementaciju starih i novih programskih ciljeva Udruženja.

Integrisanjem programa Omladinskog centra i Integrisanog centra, izmjenom naziva Udruženja, te obezbjeđivanjem finansijske podrške od strane Opštine Laktaši stavkom u opštinskom budžetu za rad Centra, je uspostavljena jaka i stabilna nevladina organizacija koja danas pruža u kontinuitetu 15 progarama u oblasti omladinskog i volonterskog rada, neformalnog obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

U Centru su stalno zaposlene 3 osobe, angažovano je 15 stalnih spoljnih stručnih saradnika, te je u aktivnosti Centra uključeno 196 volontera registrovanih u elektronskoj bazi podataka Lokalnog volonterskog servisa Laktaši.

Translate »